O nas

Spółka Doradztwa Podatkowego ZEMBROWSKI Sp. z o.o. istnieje od 1999 roku.

Decyzją Ministra Finansów o symbolu SP-5/3216/DP/I/2000/EC dokonany został wpis Spółki Doradztwa Podatkowego ZEMBROWSKI Sp. z o.o. do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Doradcy Podatkowi

W chwili obecnej Spółka Doradztwa Podatkowego ZEMBROWSKI zatrudnia dwóch doradców podatkowych.

Andrzej Zembrowski

Doradca podatkowy od 1997r.
Numer wpisu: 00135

Alicja Zembrowska

Doradca podatkowy od 1997r.
Numer wpisu: 00195

Oferta

Reprezentacja

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa i reprezentacji podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w każdym stadium toczących się postępowań kontrolno-podatkowych oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

 • doradztwo i pomoc podczas kontroli podatkowych/skarbowych/celnych oraz podczas każdego etapu postępowania podatkowego,
 • przygotowanie i wdrożenie strategii obrony, formułowanie właściwej argumentacji przedstawianej kontrolującym oraz innym przedstawicielom aparatu skarbowego,
 • reprezentowanie klientów przed inspektorami kontroli skarbowej, w urzędach skarbowych i w izbach skarbowych,
 • reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądami powszechnymi (w zakresie),
 • przygotowanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli podatkowej/skarbowej/celnej, postępowania podatkowego i postępowania sądowego,
 • uczestnictwo w przesłuchaniach świadków.

Doradztwo

Jedną z form współpracy, jaką oferujemy naszym klientom - i najczęściej przez nich wybieraną - jest stała współpraca w zakresie bieżącej obsługi doradczej. Polega ona na bieżącym reagowaniu na aktualne problemy prawnopodatkowe naszych klientów.

 • sporządzanie pisemnych opinii podatkowych w zakresie wszelkich aspektów bieżącej działalności klienta,
 • analizę umów, porozumień lub innych dokumentów prawnych, pod względem poprawności ich konstrukcji oraz optymalizacji obciążeń podatkowych,
 • konsultacje telefoniczne w sprawach dotyczących zagadnień podatkowych występujących w bieżącej działalności klienta,
 • konsultacje e-mailowe dotyczące problematycznych spraw (w tym, w szczególności spraw poruszonych w trakcie konsultacji telefonicznych),
 • reprezentację w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi (przygotowywanie wniosków, osobiste wizyty w siedzibach organów, itd.),
 • uczestnictwo w spotkaniach; ustalenia dokonane w trakcie spotkań mogą być - na życzenie klienta - potwierdzone pisemnymi opiniami.

Stała obsługa doradcza pozwala na stosunkowo dobre zapoznanie się z sytuacją ekonomiczno-podatkową każdego z naszych klientów, co z kolei wpływa pozytywnie na trafność i efektywność proponowanych rozwiązań.

Ksiegowosc

Usługi księgowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • doradztwo księgowe
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych wg Polskich Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta
 • wsparcie w procesie tworzenia budżetów oraz kontrola ich realizacji
 • prowadzenie rejestrów dla podmiotów zagranicznych na potrzeby rozliczeń podatku VAT w Polsce
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości

Usługi w zakresie kadr i płac:

 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych
 • przygotowywanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń
 • zarządzanie płatnościami wynagrodzeń i zobowiązaniami publicznoprawnymi
 • obsługa deklaracji wymaganych przez organy administracji publicznej (PIT, ZUS, PFRON)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych

Księgowość uproszczona:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne właścicieli
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych